HER FINNER DU SVAR
PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL

 • Som standard opererer vi med depositum tilsvarende tre måneders leie på sperret konto i alle våre leieforhold. Vi oppretter depositumskonto i leietakers navn i DNB. Er dere flere leietakere opprettes depositumskontoen i én av deres navn.

  Om du som leietaker ikke er DNB-kunde fra før, kan du gå inn på hjemmesiden dnb.no og skrive «bli kunde» i søkefeltet for å registrere deg. Har du BankID kan registreringen skje samme dag. Uten BankID må du registrere deg via webskjema som du finner på samme side. Registreringen gjelder kun for opprettelse av depositumskonto, du trenger ikke å ha brukskonto og ordinært kundeforhold i banken.

  Så snart du informerer oss om at du er registrert som kunde, vil vi gjøre vår del av registreringen for å få opprettet depositumskonto. Så snart vi mottar mail fra DNB med kontonummer til depositumskontoen, videresendes dette til deg per epost, og du varsler oss når depositumet er innbetalt.

  Vi kan alternativt tilby leiegaranti fra Söderberg & Partners. Söderberg & Partners betaler da dine forpliktelser dersom du ikke skulle være i stand til dette, men de vil i ettertid kreve beløpet tilbakebetalt av deg som leietaker. Ved leiegaranti tilsvarer sikkerhetsbeløpet 4 måneders leie, og du betaler 12% av dette beløpet som et engangsbeløp. Du vil motta faktura for dette fra oss. Engangsbeløpet blir ikke refundert. Garantien varer i 3 år. Ved en forlengelse av din kontrakt med oss utover 3 år må du betale for en ny leiegaranti.

  Vi aksepterer dessverre ikke NAV-garanti.

  Depositumet eller leiegarantikostnaden må være innbetalt og registrert på konto FØR overtakelse av leiligheten kan skje.

 • Dersom din faktura går til inkasso skal betalingen gå til inkassobyråets konto som står oppført i inkassokravet.

  Husleie skal betales forskuddsvis den 1. hver måned. Dette helt uavhengig av når du mottar din lønn. Det er leietaker selv som er ansvarlig for at husleien blir betalt. Dersom du ikke har mottatt faktura må du kontakte oss for å få tilsendt kopi av faktura.

  Har du spørsmål eller trenger fakturakopi, ta kontakt med vår regnskapsavdeling på regnskap@sandvold.no

  Alle som har signert leiekontrakten er solidarisk ansvarlig for leiekontraktens forpliktelser.

  Solidaransvar (lat. in solidum), eller solidarisk ansvar, innebærer at én eller flere personer/selskaper er ansvarlig for samme gjeld/forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele gjelden. Det vil derfor i praksis bety at dersom du leier en leilighet sammen med andre, er dere sammen forpliktet til å betale hele husleien uavhengig av avtaler dere selv må ha gjort med hverandre innad i leieforholdet.

  Vi ber om at du bruker KID ved betaling av faktura. Du finner KID-nummeret på din faktura. Hver faktura har sitt KID-nummer, og du må registrere hver betaling med ny KID hver måned. På den måten leses din betaling riktig, og du er trygg på at betalingen blir registrert på deg. Når du skal betale husleien er det viktig at du benytter fakturaen for den måneden betalingen gjelder. Vi sender deg en faktura for husleien en måned før forfall, enten per mail eller per brevpost, eventuelt som e-faktura dersom du har opprettet dette i din nettbank. 

  Dersom vi ikke mottar betaling i tide, sender vi ut purring med inkassovarsel 15 dager etter forfall, samtidig sendes det rutinemessig Varsel etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. Går det ytterligere 14 dager uten at betaling har skjedd, går saken til inkasso samtidig med at det sendes Begjæring om fravikelse/utkastelse til Namsfogden.

 • Vi har avtale med Telia, hvor vi dekker internett. Dersom du ønsker å oppgradere hastighet eller bestille kabel-tv, så dekker du selv ekstrakostnaden. 

  Ruter fra Telia må du hente selv hos en Telia-butikk, eventuelt kontakte Telia kundeservice for å få den tilsendt per post. Ved registrering må du oppgi adressen du leier på slik at det blir registrert at internett skal faktureres oss.

 • Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos oss, ber vi om skriftlig oppsigelse, gjerne sendt per epost til drift@sandvold.no. Vi gjør oppmerksom på at når du har signert vår leiekontrakt, binder du deg til å bo i ni måneder før du kan si opp, og at oppsigelsestiden er tre måneder. Oppsigelsestiden gjelder for hele kalendermåneder.

  Leietaker plikter å gjøre leiligheten tilgjengelig for visning og befaring under oppsigelsestiden.

 • Har du planer om å flytte ut av din leilighet, må forvalter informeres om dette. Vi krever at du sender skriftlig oppsigelse, gjerne per epost til drift@sandvold.no. Tidspunkt for utflytting avtales når det nærmer seg. Ved naturlig opphør av kontrakt, hvor du ikke forlenger, må du også avtale tid for tilbakelevering med oss.

  Start kaste-/ryddejobben tidlig og kom i gang med pakking av ting du ikke trenger. Vi anbefaler alle våre leietakere å engasjere et rengjøringsbyrå til flyttevask. Ansvaret for renholdet påhviler deg, så sørg for å gjøre en grundig kontroll.

  Når du flytter ut skal alle private eiendeler fjernes. Hensatt skrot/møbler vil bli transportert bort og kastet, og kostnaden blir viderefakturert deg som ansvarlig eier.

  Leiligheten skal være ryddet og vasket, og klar for innflytting. Leilighetens standard skal være lik som da leieforholdet startet. Dersom standarden er forringet på grunn av hærverk eller annet, vil det gjøres krav i depositum/garanti for å sette leiligheten tilbake i tilsvarende stand. Tilbakelevering blir protokollført. 

  Dersom husleien er gjort opp, og leiligheten er vasket og i god stand, vil depositumet fristilles. Dette kan ta inntil en uke. DNB utbetaler depositumet, og du må selv ta kontakt via kundeservice eller skjema for avslutning av depositumskonto i nettbank for å opplyse hvor du ønsker pengene utbetalt.

  Ved utflytting vil også strøm avleses, oppsigelsesskjema fylles ut og sendes til strømleverandør av forvalter. 

  Husk å opplyse Telia om at du flytter og tilbakelevere utstyr (dekoder/modem/ruter).

 • Utleier kan kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen én gang i året. Konsumprisindeksen (KPI) måler prisutviklingen for varer og tjenester for en gjennomsnittshusholdning i Norge. KPI brukes for prisjustering av forskjellige typer betaling og levekostnads-justeringer.

  Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen (husleielovens § 4-2 og § 4-3). Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved leieforholdets begynnelse. Det er Statistisk sentralbyrå som fastsetter konsumprisindeksen hver måned iht. kroneverdien. Du kan se en oversikt over konsumprisindeksen på SSBs hjemmesider, her: https://www.ssb.no/kpi

  Du vil bli varslet om at husleien vil bli indeksregulert minst én måned før reguleringen skjer. Dette varsles også i kontrakten.

 • Nye nøkler kan bestilles på drift@sandvold.no

  Nøkkelbrikker 550,- inkl. mva.

  Vanlig nøkkel 550,- inkl. mva.

  Ved akutt behov for låsesmed, kontakt: R. Bergersen, døgnåpen vakttelefon for assistanse: 22 04 07 50 - Merk at dette vil medføre en utrykningskostnad.

 • I henhold til leiekontrakten er alle våre leietakere pliktig å tegne innboforsikring. Dette må du som leietaker selv bestille gjennom eget forsikringsselskap. Du står helt fritt til å velge det forsikringsselskapet du selv ønsker. 

 • Med unntak av noen få boenheter, er ikke strøm og nettleie inkludert i husleien. Det tegnes eget abonnement for strøm og nettleie for leietaker ved overlevering av leiligheten.

 • Leiekontrakten signeres som hovedregel elektronisk med BankID/BankID på Mobil.

  BankID tilbyr to løsninger for BankID på Mobil. Det er bare løsningen BankID på Mobil OTP (One Time Password) som støtter signering av PDF dokumenter. Her kreves det et personlig passord i tillegg til engangskoden. Dersom du ikke har denne løsningen må du logge inn med BankID med kodebrikke, eller kontakte banken din for å få aktivert BankID på Mobil OTP. Gi oss beskjed dersom du har problemer med å få signert elektronisk, så vi kan avtale et møte for signering på vårt kontor

Gress Oslo | Powered by Plyo